HQS GROUP – Munkaerő kölcsönzés
SzakácsFelszolgálóÉjszakás takarító - Konyhai takarítóSzobalányMosogató
A kép nem elérhető
Slider

HQS Group – web – általános adatvédelmi szabályzat

1        Az adatkezelési tájékoztató célja

A HQS GROUP

a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://hqsbudapest.hu/adatvedelem/címen.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2        Az adatkezelőadatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a weboldalon lévő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 15 év elteltével töröl.

Adatvédelmi tisztviselő neve:Batuska Ágnes

3           A kezelt személyes adatokköre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Ön az online és/vagy személyes jelentkezés során, a regisztrációs lap kitöltéskor a következő adatokat adja meg:

 

3.2 Technikai adatok

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatoseszközök.

3.3 Cookie-k(Sütik)

3.3.1                  A sütikfeladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelniőket;
megkönnyítik a weboldalhasználatát;
minőségi felhasználói élménytbiztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2                  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session)cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3                  Harmadikféláltalelhelyezettcookie-k(analitika)

Az szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználóié lmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

4        A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzésiidő
Weboldali jelentkezés kapcsolattartás
állásajánlatok ajánlása
munkaerőközvetítés
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; törléskéréséig
Regisztrációs lap kitöltése kapcsolattartás
állásajánlatok ajánlása
munkaerőközvetítés
az érintett hozzájárulását adta személye sadatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; törléskéréséig
Foglalkoztatás kapcsolattartás
bérszámfejtés
szerződés teljesítése
jogi kötelezettség teljesítése
jogosérdek
törléskéréséig

5        Az adatkezelés célja, módja ésjogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A HQS Group tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,GDPR);

  1. évi V. törvény – a PolgáriTörvénykönyvről(Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.tv.);
  2. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról(Pmt.);
  3. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról(Hpt.).

6        Az adatok fizikai tárolásihelyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A hozzánk került személyes adata feldolgozásra kerül, amely során a papíron megadott adatait zárható szekrényben tároljuk, annak biztonságáról belső szabályzatban körültekintően rendelkezünk, kérésére megsemmisítjük azt.
Adatait digitális is tároljuk, a kitöltött jelentkezési lapokat illetve ebből képzett digitális adatbázist vezetünk.

7        Érintett jogai és jogérvényesítésilehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkelaszemélyesadatokatközöltékvagyközölnifogják,ideértvekülönösenaharmadikországbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés,törlésvagyadatkezeléskorlátozásánakésatiltakozásjoga;afelügyeletihatósághozcímzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,ideértveaprofilalkotástis,valamintazalkalmazottlogikáraésarravonatkozóérthetőinformációk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg atájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módonkezelték;
azérintettvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésazadatkezelésneknincs másjogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesenkezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnikell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerültsor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbőlvagyazadatkezelőreruházottközhatalmijogosítványgyakorlásakeretébenvégzettfeladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetvevédelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A zérintettkérésérea  szolgáltató korlátozza az adatkezelést,haazalábbifeltételek valamelyiketeljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra azidőtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását;
azadatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraadatkezeléscéljából,deazérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;vagy

azérintetttiltakozottazadatkezelésellen;ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaivalszemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokattagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapja,ésezeketazadatokat egy másik adatkezelőnektovábbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzettfeladatvégrehajtásáhozszükségesadatkezelés,vagyazadatkezelővagyegyharmadikféljogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotástis.Tiltakozáseseténazadatkezelőaszemélyesadatokatnemkezelhetitovább,kivéve,ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak.

Azérintettjogosultarra,hogyneterjedjenkiráazolyan,kizárólagautomatizáltadatkezelésen–ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékbenérintené.

7.10 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.11 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.12 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8           Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A szolgáltatóa hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyesadatotcsakannyitésolyanmértékbenadki,amelyamegkereséscéljánakmegvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Válassz a megfelelő üzenetküldési lehetőségek közül ( árajánlat - CV küldés - Egyéb ). Ha árajánlatot kérsz, kérjük írd körbe pontosan a kérés tárgyát, ha pedig CV-t küldesz, akkor válaszd ki az állást is, melyre jelentkezel. CV-det pdf illetve doc formátumban várjuk.

Elérhetőségeink:

1134 Budapest Dózsa György út 150. LUNAR irodaház www.hqsgroup.hu

Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.