HQS GROUP – Munkaerő kölcsönzés
SzakácsFelszolgálóÉjszakás takarító - Konyhai takarítóSzobalányMosogató

FOCUS HR GROUP szolgáltatásait igénybe vevő álláskeresők/pályázók személyes adatainak kezelése
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve,
ezúton tájékoztatjuk Önt, mint az FOCUS HR GROUP Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásait igénybe vevőt a személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve FOCUS HR GROUP Kft.

Az adatkezelő címe 2161 Csomád, Irtvány köz 4.
Az adatkezelő elérhetőségei e-mail focushrgroup@gmail.com
telefon +36 70 377 7502
honlap https://www.hqsbudapest.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei focushrgroup@gmail.com

2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
1. Közvetlenül megosztott adatok A személyes adatok felhasználásának célja, hogy álláskeresőink számára a legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk, részére munkát keressünk, valamint, hogy munkaerő-kölcsönzési vagy közvetítési szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink részére a legmegfelelőbb munkavállalókat felkutassuk, munkavégzésre kiválasszuk és továbbítsuk részükre.
1.1. Név Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul, azaz az érintett hozzájárulásán.
1.2. Életkor
1.3. Elérhetőség
1.4. Iskolai végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok
1.5. Korábbi munkájával, tevékenységével kapcsolatos adatok
1.6. Állampolgárság (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogalapját)
1.7. Lakcím/értesítési cím
1.8. Minden további, Ön által megoszott adat
1.9. Felmérések, interjúk eredményei.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak külön az írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha egy, az Ön számára kiközvetített konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy a hozzánk eljuttatott önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
Személyes adat Adatkezelés időtartama
1. Közvetlenül megosztott adatok Személyes adataid a jelentkezési lap kitöltését követően 15 napig őrizzük. Ezen időtartam elteltével az Ön személyes adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például bármely várható jogvita miatt).

A pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését az adatbázisunkból az Adatkezelő fent meghatározott elérhetőségein.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Válasz Lehetőség Profilalkotás rövid, érthető leírása
Igen
Nem X

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Válasz Lehetőség Automatikus döntéshozatal érthető leírása
Igen
Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Személyes adat Személyes adat forrása
1. Közvetlenül megosztott adatok Online felületen vagy papír alapon kitöltött jelentkezési lap.

Az adatok továbbításra kerülnek:
Az Ön személyes adatait a munkaerő-közvetítési, munkaerő-kölcsönzési vagy egyéb szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleinknek továbbítjuk a fent meghatározott adatkezelési cél elérése érdekében. A FOCUS HR GROUP a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, számukra hozzáférhetővé teheti azokat.
Címzetti minőség Tevékenység Cégnév Székhely
Adatkezelő Munkaerő foglalkoztatása Munkaerő-közvetítői szolgáltatást igénybe vevő üzleti partnerek (üzleti titok) (üzleti titok)
Adatkezelő Munkaerő-közvetítő szolgáltatás FOCU HR GROUP Kft. 2161 Csomád, Irtvány köz 4.
Adatfeldolgozó (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) IT szolgáltatás DotRoll Kft 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

IT szolgáltatás Intuiteam Informatikai és Multimédia Műhely székhely
IT szolgáltatás Microsoft Magyarország Kft. 1030 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
IT szolgáltatás Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043
IT szolgáltatás Mozilla Inc. Mountain View, CA, 94043
IT szolgáltatás Skype Communications SARL L-2165 Luxembourg,23-29 Rives de Clausen

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai
Jog Magyarázat
Helyesbítés Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
Korlátozás Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
Adathordozatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
Hozzáférés Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében.
Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról.
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálata Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata döntéshozatalt alkalmaztak.

4. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
Honlap http://naih.hu

5. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Válassz a megfelelő üzenetküldési lehetőségek közül ( árajánlat - CV küldés - Egyéb ). Ha árajánlatot kérsz, kérjük írd körbe pontosan a kérés tárgyát, ha pedig CV-t küldesz, akkor válaszd ki az állást is, melyre jelentkezel. CV-det pdf illetve doc formátumban várjuk.

Elérhetőségeink:

1134 Budapest Dózsa György út 150. LUNAR irodaház www.hqsgroup.hu

Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group munkaerő toborzás, munkaközvetítés céljából tárolja és kezelje. Hozzájárulok, hogy adataimat a HQS Group kizárólag munkaerő toborzás céljára harmadik félnek átadja. Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.